АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

ПП ОМЕКС®

Защо ОмегаСофт е подходящ партньор ?
 1. ОмегаСофт предлага собствен софтуер.
 2. ОмегаСофт притежава високоефективна организация.
 3. ОмегаСофт е разрастваща се фирма с богат опит в изключително специфичен сектор на българския софтуерен пазар.
 4. ОмегаСофт осигурява постоянна телефонна консултация по широк спектър трудово-правни и информационно-технологични въпроси.
 5. ОмегаСофт притежава добре развита дилърска мрежа от подготвени специалисти във всички региони на страната.
 6. ОмегаСофт разполага с квалифициран екип собствени програмисти, своевременно реагиращи на новите изисквания към софтуера.
 7. ОмегаСофт ООД е сертифицирана по ISO 9001.


ОМЕКС 2000 е съвременна интегрирана програмна система, работеща под Microsoft Windows (версии 2000 и по-нови) за автоматизация на дейностите на отделите “Работни Заплати”, “Персонал” и “Каса” във всички типове предприятия без значение на формата на собственост и системата на заплащане.

ОМЕКС 2000 е гъвкава многоезична, многофирмена и многовалутна система, изградена на основата на трислоен модел и съобразена, както с честите промени в трудовото и социалното законодателство в Република България така и с бързото развитие на компютърните технологии.

Реализирана на модулен принцип, ОМЕКС 2000 включва като основни модули ОМЕКС 2000 Заплати и ОМЕКС 2000 Кадри и допълнителните модули Администратор, Експортер, Сделно заплащане, Счетоводен интерфейс, Платежни документи.

ОМЕКС 2000 работи с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части на системата без това да нарушава цялостта на информацията.

Функционално ОМЕКС 2000 обхваща:
 1. особеностите на различните системи на отчитане и заплащане на труда;
 2. директен автоматичен изход във файлове и на магнитен носител на информацията, необходима на НОИ и НАП;
 3. автоматични справки за НСИ и Бюрата по труда;
 4. напълно автоматично пресмятане на обезщетенията за временна нетрудоспособност и отпуските;
 5. възможност потребителят да отразява промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации със задна дата - до 12 месеца назад;
 6. автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни, банкови и застрахователни системи, интегриране със SAP и други ERP системи;
 7. задаване и промени в административно-управленческата структура на предприятието и отразяване на движението на персонала;
 8. задаване на таблици с проценти за прослужено време;
 9. актуализация от страна на потребителя на пълния спектър параметри, установени от нормативната база и колективния трудов договор;
 10. отпечатване на документи по образец (макети, създавани от потребителя) – трудов договор, допълнително споразумение, заповед за отпуск и др;
 11. отпечатване на общи и селективни кадрови сведения в табличен вид по над 50 признака, свързани с персоналните данни;
 12. автоматично следене за напускащи служители, служители с променен процент за прослужено време и променен статус за получаване на детски надбавки;
 13. многоезично изготвяне на всички изходни документи;
 14. въвеждане на длъжностните характеристики;
 15. въвеждане и редактиране на богат спектър от персонални данни на служителите;
 16. възможност потребителят да определя правата на достъп до различните функции на системата и части на базата данни, както и да обработва няколко бази от данни;
 17. контекстно зависима помощна информация и документация в електронен вид.


Гореизброените възможности, комбинирани с разумни цени и своевременна и компетентна поддръжка на територията на цялата страна, правят продуктите ОМЕКС 2000 надеждно и предпочитано средство за работа при управление на персонала във всяко предприятие.