АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

ПП АЖУР®L

АЖУР®L е изградена от няколко взаимосвързани модула, работещи с обща база данни и изцяло интегрирани на аналитично ниво – Финанси и Счетоводство, Управление на продажбите, Управление на доставките, Управление на плащанията, Склад, Каса, Анализи. Всички те могат да бъдат комбинирани и използвани в зависимост от потребностите на компанията.
С вградените средства за настройка потребителят може сам да структурира базата си от данни, съобразно спецификата на дейността си така, че в максимална степен да удовлетвори потребностите на всички потребители – ръководство, финансови и търговски мениджъри, данъчни власти, разпоредители с бюджетни средства, статистика и др.
Системата се параметризира и в зависимост от организацията на бизнес процесите в компанията.
Със системата могат да се реализират различни варианти на работа, които зависят от организационната и териториалната структура на потребителя. Вградени са функции за приемане и предаване на данни, включително и към външни системи, както и за сводиране и консолидиране на информация от обособени клонове, поделения, предприятия и др.
Реализирани са два варианта за работа – с обща централизирана база данни от отдалечени обекти и работа чрез отдалечен достъп и автоматично обновяване в реално време на разпределена база данни.

АЖУР®L разполага с мощни генератори на финансови отчети, отчети за доставките, продажбите и управлението на запасите. Същите са с големи възможности както за оформянето на дизайна на отчетите, така и с използването на интерпретатор на формули и логически условия и комбиниране на данни.

Едновременна работа – с АЖУР®L може да се работи едновременно с няколко отчетни периода с всички модули – да се въвежда информация и да се получават многовариантни справки и отчети за избран от потребителя произволен период „от-до дата” независимо от годината.

АЖУР®L е многоезична система – целият интерфейс и всички данни в системата се поддържат едновременно на два езика.
Интерфейсът и хелпът на системата са едни от безспорните й предимства, които я правят изключително удобна и предпочитана. В какво се изразяват тези предимства? Вграденият в системата хелп при въвеждане и избор на данни е с големи възможности за групиране, филтриране и селектиране на данните и с информация за актуалните салда.
Импорт и експорт на данни – в системата са вградени функции за импорт и експорт на данни към други системи и устройства, включително касови апарати, баркод четци и мобилни устройства.

Готови решенияАЖУР®L се предлага с готови решения за различни видове предприятия и бюджетни организации, което съкращава значително времето, необходимо за внедряване.
Системата се предлага в различни варианти – еднофирмен и многофирмен, с неограничен брой фирми.

АЖУР®L разполага и с изключително мощни функции за сводиране и консолидиране на данни и отчети